ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคารัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม JSP Page

ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


หัวข้อ :


 
Pagination of JSP page
ซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักพร้อมอุปกรณ์ ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (ประกาศ ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และโซเซียลมีเดีย (ประกาศ ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาทบทวนสอบตามตัวชี้วัดเพื่อเทียบระดับหรือเลื่อนระดับ (๑-๕) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตัวชี้วัด ๕ มิติ ๒๐ ด้าน ๔๑ ตัวชี้วัด ๑๕ จังหวัด (ประกาศ ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จัางที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) (ประกาศ ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
การบำรุงรักษาระบบตรวจวัดมลพิษระยะไกล ประจำปีงบประมาณ 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) (ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอการควบคุมวัตถุอันตราย และทำเนียบข้อมูลวัตถุอันตราย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการ่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 2 โครงการยหระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ กค. จำนวน 5 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สล. จำนวน 7 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สกม. จำนวน 1 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ ศบจ. จำนวน 7 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สรข.1 จำนวน 1 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สรข.2 จำนวน 1 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สรข.3 จำนวน 2 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สรข.4 จำนวน 1 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สรข.5 จำนวน 1 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สสส. จำนวน 4 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สวส.จำนวน 18 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในลุ่มน้ำท่าจีน แม่กลอง และพื้นที่ใกล้เคียง (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
>> Next Rows 201 - 225 Total Result 606

กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง