ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคารัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม JSP Page

ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


หัวข้อ :


 
Pagination of JSP page
จ้างที่ปรึกษาโครงการนำร่องขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน้ำโดยวิศวกรด้านหม้อน้ำหรือวิศวกรพลังงาน (ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) ปี 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนในภาคอุตสาหกรรม (ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) ปี 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code) (ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) ปี 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน้ำในภาคอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) งบประมาณ 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 05 มกราคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ภาคอุตสาหกรรม ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการยกระดับและจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัด ฯ (ฉบับแก้ไข) (ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 7 จังหวัด ฯ โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ซื้อเครื่องวิเคราะห์หาค่าแอมโมเนีย ไซยาไนต์ฟีนอล ในน้ำอัตโนมัติ ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล (FICs Digital Submission) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรออนไลน์(OMR) ปีงบประมาณ 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักพร้อมอุปกรณ์ ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (ประกาศ ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และโซเซียลมีเดีย (ประกาศ ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาทบทวนสอบตามตัวชี้วัดเพื่อเทียบระดับหรือเลื่อนระดับ (๑-๕) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตัวชี้วัด ๕ มิติ ๒๐ ด้าน ๔๑ ตัวชี้วัด ๑๕ จังหวัด (ประกาศ ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จัางที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) (ประกาศ ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
การบำรุงรักษาระบบตรวจวัดมลพิษระยะไกล ประจำปีงบประมาณ 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) (ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอการควบคุมวัตถุอันตราย และทำเนียบข้อมูลวัตถุอันตราย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการ่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 2 โครงการยหระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ กค. จำนวน 5 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สล. จำนวน 7 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
>> Next Rows 201 - 225 Total Result 616

กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง