ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคารัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม JSP Page

ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


หัวข้อ :


 
Pagination of JSP page
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นที่ที่ 1 ภาคกลาง (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการช่วยเหลือและติดตามโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและติดตามโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม (ประกาศ ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (ประกาศ ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม (ประกาศ ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกขยะรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการระบบการทำนิติกรรมหลังการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรออนไลน์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการระบบการพิจารณาอนุญาตโรงงานแบบอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเปลี่ยนตู้แผงสวิตซ์ประจำอาคารแบบตั้งพื้นชนิดติดตั้งภายในอาคาร พร้อมติดตั้ง 1 งาน (ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และงานบำรุงรักษาต้นไม้ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม พญาไท บางลำพู และสามพระยา ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยอุตสาหกรรมภาคเหนือพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง(ครั้งที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงานและห้องผู้บริหาร กรอ. (ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศ ณ วันที่ 02 เมษายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการพิสูจน์แหล่งที่มาของการปนเปื้อนในดินกรณี บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (ประกาศ ณ วันที่ 02 เมษายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยอุตสาหกรรมภาคเหนือพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก พร้อมอุปกรณ์ ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)
         TOR
         ราคากลาง
ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด(ครั้งที่ 2) ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)
         TOR
         ราคากลาง
เครื่องตรวจวัดระดับเสียงพร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทำมหานคร จำนวน 1 ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล (FICs Digital Submission) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ฉบับแก้ไข) (ประกาศ ณ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม (ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) ปี 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (Boiler efficiency for SMEs) (ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางบูรณาการระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไกการรับรอง (ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) ปี 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล (ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) ปี 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561)
         TOR
         ราคากลาง
>> Next Rows 176 - 200 Total Result 616

กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง