ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคารัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม JSP Page

ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


หัวข้อ :


 
Pagination of JSP page
จ้างเปลี่ยนตู้แผงสวิตซ์ประจำอาคารแบบตั้งพื้นชนิดติดตั้งภายในอาคาร พร้อมติดตั้ง 1 งาน (ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และงานบำรุงรักษาต้นไม้ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม พญาไท บางลำพู และสามพระยา ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยอุตสาหกรรมภาคเหนือพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง(ครั้งที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงานและห้องผู้บริหาร กรอ. (ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศ ณ วันที่ 02 เมษายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการพิสูจน์แหล่งที่มาของการปนเปื้อนในดินกรณี บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (ประกาศ ณ วันที่ 02 เมษายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยอุตสาหกรรมภาคเหนือพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก พร้อมอุปกรณ์ ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)
         TOR
         ราคากลาง
ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด(ครั้งที่ 2) ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)
         TOR
         ราคากลาง
เครื่องตรวจวัดระดับเสียงพร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทำมหานคร จำนวน 1 ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล (FICs Digital Submission) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ฉบับแก้ไข) (ประกาศ ณ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม (ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) ปี 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (Boiler efficiency for SMEs) (ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางบูรณาการระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไกการรับรอง (ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) ปี 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล (ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) ปี 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการนำร่องขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน้ำโดยวิศวกรด้านหม้อน้ำหรือวิศวกรพลังงาน (ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) ปี 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนในภาคอุตสาหกรรม (ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) ปี 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code) (ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) ปี 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน้ำในภาคอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) งบประมาณ 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 05 มกราคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ภาคอุตสาหกรรม ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการยกระดับและจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัด ฯ (ฉบับแก้ไข) (ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 7 จังหวัด ฯ โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ซื้อเครื่องวิเคราะห์หาค่าแอมโมเนีย ไซยาไนต์ฟีนอล ในน้ำอัตโนมัติ ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล (FICs Digital Submission) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรออนไลน์(OMR) ปีงบประมาณ 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
>> Next Rows 176 - 200 Total Result 606

กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง