ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคารัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม JSP Page

ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


หัวข้อ :


 
Pagination of JSP page
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมสารมาตรฐานและเตรียมตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายพร้อมอุปกรณ์ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา จังหวัด 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่อยู่ภายใต้ 3 พ.ร.บ.(พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พ.ร.บ.จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514) (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
การบำรุงรักษาระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
ระบบแสดงผลมลพิษโรงงานแบบปัจจุบัน ชนิดความชัดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ (ประกาศ ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
รถปฏิบัติการฉุกเฉินตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมอุปกรณ์แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน (ประกาศ ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
เครื่องวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบอ่านค่าได้ทันทีพร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner and CSR-DIW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภายใต้แผนบูรณาการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) (ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นที่ที่ 2 ภาคเหนือ (ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นที่ที่ 4 ภาคใต้และภาคตะวันออก (ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นที่ที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการรายงานข้อมูลตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำสายหลัก (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดระดับรายสาขา (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นที่ที่ 1 ภาคกลาง (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการช่วยเหลือและติดตามโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและติดตามโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม (ประกาศ ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (ประกาศ ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม (ประกาศ ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกขยะรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการระบบการทำนิติกรรมหลังการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรออนไลน์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
>> Next Rows 151 - 175 Total Result 607

กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง