ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคารัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม JSP Page

ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


หัวข้อ :


 
Pagination of JSP page
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานการเก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อยกระดับสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสารเคมีและวัรถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการระบบฐานข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ (ประกาศ ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการระบบอนุญาตและติดตามวัตถุอันตรายทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ประกาศ ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) และยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๗ จังหวัด ในพื้นที่เป้าหมาย ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการทวนสอบและประเมินผลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและยกระดับเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และโซเซียลมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ประกาศ ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน) (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใข้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) และยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๘ จังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมสารมาตรฐานและเตรียมตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายพร้อมอุปกรณ์ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา จังหวัด 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่อยู่ภายใต้ 3 พ.ร.บ.(พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พ.ร.บ.จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514) (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
การบำรุงรักษาระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
ระบบแสดงผลมลพิษโรงงานแบบปัจจุบัน ชนิดความชัดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ (ประกาศ ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
รถปฏิบัติการฉุกเฉินตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมอุปกรณ์แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน (ประกาศ ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
เครื่องวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบอ่านค่าได้ทันทีพร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner and CSR-DIW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภายใต้แผนบูรณาการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) (ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นที่ที่ 2 ภาคเหนือ (ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นที่ที่ 4 ภาคใต้และภาคตะวันออก (ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นที่ที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการรายงานข้อมูลตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำสายหลัก (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
>> Next Rows 151 - 175 Total Result 617

กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง