ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคารัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม JSP Page

ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


หัวข้อ :


 
Pagination of JSP page
โครงการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR)ในพื้นที่จังหวัดระยอง สมุทรปราการและชลบุรี (ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการระบบฐานข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อตู้เก็บรักษาสภาพตัวอย่าง ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและสารเคมีภาคอุตสาหกรรม ฯ (ครั้งที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner And CSR-DIW) ประจำปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ ๒) (ประกาศ ณ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม(ครั้งที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม (ครั้งที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นที่ที่ 1 ภาคกลาง (ครั้งที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562)
         TOR
         ราคากลาง
เครื่องวัดความเข้มกลิ่นแบบพิสูจน์เอกลักษณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี ๑ ชุด, ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา จำนวน ๑ ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
ซื้อตู้เก็บรักษาสภาพตัวอย่าง ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 07 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
ซื้อชุดเพิ่มความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหย (Preconcentrator)พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 07 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและสารเคมีภาคอุตสาหกรรม (ประกาศ ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยในสภาวะการทำงาน (ประกาศ ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยสู่อุตสาหรรม 4.0 (ประกาศ ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานการเก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อยกระดับสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสารเคมีและวัรถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการระบบฐานข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ (ประกาศ ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการระบบอนุญาตและติดตามวัตถุอันตรายทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ประกาศ ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) และยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๗ จังหวัด ในพื้นที่เป้าหมาย ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการทวนสอบและประเมินผลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและยกระดับเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และโซเซียลมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ประกาศ ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน) (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใข้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) และยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๘ จังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561)
         TOR
         ราคากลาง
>> Next Rows 126 - 150 Total Result 607

กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง