ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคารัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม JSP Page

ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


หัวข้อ :


 
Pagination of JSP page
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแนวทางการผลักดันการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม(Factory Energy Code)ในภาคอุตสาหกรรม (ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นส่ื่อนำความร้อน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดฝุ่นละออง PM 2.5 ของโรงงานในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างจัดงานรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ปี 2562 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เลขที่ 20/2562 (ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตที่เหมาะสมด้วยนวัตกรรมและ IOT (EE-09-915) ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 05 เมษายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนามาตรฐานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 05 เมษายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไกการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 01 เมษายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล (งบกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ฯ) (ประกาศ ณ วันที่ 01 เมษายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (Boiler efficiency for SMEs) (ประกาศ ณ วันที่ 01 เมษายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างจัดงานรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ประกาศ ณ วันที่ 01 เมษายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR)ในพื้นที่จังหวัดระยอง สมุทรปราการและชลบุรี (ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการระบบฐานข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อตู้เก็บรักษาสภาพตัวอย่าง ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและสารเคมีภาคอุตสาหกรรม ฯ (ครั้งที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner And CSR-DIW) ประจำปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ ๒) (ประกาศ ณ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม(ครั้งที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม (ครั้งที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นที่ที่ 1 ภาคกลาง (ครั้งที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562)
         TOR
         ราคากลาง
เครื่องวัดความเข้มกลิ่นแบบพิสูจน์เอกลักษณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี ๑ ชุด, ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา จำนวน ๑ ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
ซื้อตู้เก็บรักษาสภาพตัวอย่าง ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 07 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
ซื้อชุดเพิ่มความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหย (Preconcentrator)พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 07 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและสารเคมีภาคอุตสาหกรรม (ประกาศ ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยในสภาวะการทำงาน (ประกาศ ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยสู่อุตสาหรรม 4.0 (ประกาศ ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2561)
         TOR
         ราคากลาง
>> Next Rows 126 - 150 Total Result 617

กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง