ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคารัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม JSP Page

ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


หัวข้อ :


 
Pagination of JSP page
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาค่าไนโตรเจนจากสารอินทรีย์โดยวิธีเจดาห์ล (kjeldahl) ในตัวอย่างน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน ๑ ชุด เลขที่ 10/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดูดอากาศส่วนบุคคล พร้อมอุปกรณ์ ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน ๑ ชุด เลขที่ 11/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าสารแบบหมุนเหวี่ยง ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 12/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด จ.ราชบุรี 2 ชุด, จ.เชียงใหม่ 1 ชุด, จ.สงขลา 1 ชุด เลขที่ 9/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมเสร้างขีดความสามารถและการสนับสนุนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเฝ้าระวังมลภาวะภาคอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ กรอ. (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเฝ้าระวังมลภาวะภาคอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการระบบเชื่อมโยงเอกสารราชการกับฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ (Population Information Linkage Center) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ประกาศ ณ วันที่ 08 มกราคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่และตรวจสอบสมรรถนะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักในกากอุตสาหกรรม (ประกาศ ณ วันที่ 07 มกราคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 (ครั้งที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ และงานบำรุงรักษาต้นไม้ อาคาร กรอ. พญาไท บางลำพู ประจำปี 2563 ดำเนินงานตั้งแต่ 1 ม.ค.2563-30 ก.ย.2563 (ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการโดยนิติบุคคลเพื่อดำเนินงานศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 10 คัน (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 (MA_MAC) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างการบำรุงรักษาระบบการอนุญาตที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการบุคคลของ กวอ. จำนวน 17 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดมลพิษระยะไกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการบุคคลของ กกอ. จำนวน 7 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
ทดสอบ (ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 10 คัน (ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการพัฒนาระบบ Factory Energy Monitoring Online ในโรงงานอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อรองรับการบูรณาการระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) (ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในระบบทำความเย็น ด้วย Smart Monitoring Refrigeration (ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแนวทางการผลักดันการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม(Factory Energy Code)ในภาคอุตสาหกรรม (ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
>> Next Rows 101 - 125 Total Result 616

กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง