ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคารัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม JSP Page

ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


หัวข้อ :


 
Pagination of JSP page
ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ และงานบำรุงรักษาต้นไม้ อาคาร กรอ. พญาไท บางลำพู ประจำปี 2563 ดำเนินงานตั้งแต่ 1 ม.ค.2563-30 ก.ย.2563 (ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการโดยนิติบุคคลเพื่อดำเนินงานศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 10 คัน (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 (MA_MAC) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างการบำรุงรักษาระบบการอนุญาตที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการบุคคลของ กวอ. จำนวน 17 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดมลพิษระยะไกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการบุคคลของ กกอ. จำนวน 7 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
ทดสอบ (ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 10 คัน (ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการพัฒนาระบบ Factory Energy Monitoring Online ในโรงงานอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อรองรับการบูรณาการระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) (ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในระบบทำความเย็น ด้วย Smart Monitoring Refrigeration (ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแนวทางการผลักดันการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม(Factory Energy Code)ในภาคอุตสาหกรรม (ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นส่ื่อนำความร้อน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดฝุ่นละออง PM 2.5 ของโรงงานในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างจัดงานรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ปี 2562 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เลขที่ 20/2562 (ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตที่เหมาะสมด้วยนวัตกรรมและ IOT (EE-09-915) ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 05 เมษายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนามาตรฐานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 05 เมษายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไกการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 01 เมษายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล (งบกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ฯ) (ประกาศ ณ วันที่ 01 เมษายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (Boiler efficiency for SMEs) (ประกาศ ณ วันที่ 01 เมษายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างจัดงานรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ประกาศ ณ วันที่ 01 เมษายน 2562)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR)ในพื้นที่จังหวัดระยอง สมุทรปราการและชลบุรี (ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562)
         TOR
         ราคากลาง
>> Next Rows 101 - 125 Total Result 606

กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง