ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคารัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม JSP Page

ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


หัวข้อ :


 
Pagination of JSP page
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เลขที่ 18/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ) (ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการดำเนินการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี จำนวน ๑ ชุด เลขที่ 15/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว ด้านการลดปริมาณน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก บางปะกง และพื้นที่ใกล้เคียง (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดระดับรายสาขา (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำ สายหลัก (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวพื้นที่ที่ 2 (พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกและลุ่มน้ำสะแกรัง) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวพื้นที่ที่ 1 (เมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial Town) และเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4-5 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานการเก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อยกระดับสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับพื้นที่ (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการวัตถุอันตราย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบทำเนียบสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาค่าไนโตรเจนจากสารอินทรีย์โดยวิธีเจดาห์ล (kjeldahl) ในตัวอย่างน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน ๑ ชุด เลขที่ 10/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดูดอากาศส่วนบุคคล พร้อมอุปกรณ์ ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน ๑ ชุด เลขที่ 11/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าสารแบบหมุนเหวี่ยง ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 12/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด จ.ราชบุรี 2 ชุด, จ.เชียงใหม่ 1 ชุด, จ.สงขลา 1 ชุด เลขที่ 9/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมเสร้างขีดความสามารถและการสนับสนุนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเฝ้าระวังมลภาวะภาคอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ กรอ. (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเฝ้าระวังมลภาวะภาคอุตสาหกรรม) (ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการระบบเชื่อมโยงเอกสารราชการกับฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ (Population Information Linkage Center) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ประกาศ ณ วันที่ 08 มกราคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่และตรวจสอบสมรรถนะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักในกากอุตสาหกรรม (ประกาศ ณ วันที่ 07 มกราคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562)
         TOR
         ราคากลาง
>> Next Rows 76 - 100 Total Result 607

กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง