ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคารัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม JSP Page

ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


หัวข้อ :


 
Pagination of JSP page
จ้างการบำรุงรักษาระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 (MA_MAC) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างการบำรุงรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องสำรองไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน ฯ ปีงบประมาณ 2564 ประกาศเลขที่ 1/2564 (ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ และงานบำรุงรักษาต้นไม้ ฯ ประจำปี 2564 ประกาศเลขที่ 2/2564 (ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการนำร่องบริการตรวจสอบความปลอดภัยโรงงานขนาดเล็ก (SMEs) (ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย) (ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย) (ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ ระบบประมาวลผลข้อมูลและการแสดงผลฯ 1 ระบบ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ รวม 7 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-fully manifest) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว ด้านการลดปริมาณน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก บางปะกง และพื้นที่ใกล้เคียง (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวพื้นที่ที่ 2 (พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกและลุ่มน้ำสะแกรัง) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดระดับรายสาขา (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำ สายหลัก (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวพื้นที่ที่ 1 (เมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial Town) และเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4-5 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา จำนวน ๑ ชุด เลขที่ 27/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลสำรวจสถานะปัจจุบันของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เป้าหมาย ๑๕ จังหวัด ฯ โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 03 มีนาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย) (ประกาศ ณ วันที่ 03 มีนาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ ๓ ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource efficiency) ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ ๒ ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Enhancement)ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
>> Next Rows 51 - 75 Total Result 616

กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง