ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคารัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม JSP Page

ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


หัวข้อ :


 
Pagination of JSP page
จ้างที่ปรึกษาโครงการระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-fully manifest) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว ด้านการลดปริมาณน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก บางปะกง และพื้นที่ใกล้เคียง (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวพื้นที่ที่ 2 (พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกและลุ่มน้ำสะแกรัง) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดระดับรายสาขา (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำ สายหลัก (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวพื้นที่ที่ 1 (เมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial Town) และเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4-5 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา จำนวน ๑ ชุด เลขที่ 27/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลสำรวจสถานะปัจจุบันของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เป้าหมาย ๑๕ จังหวัด ฯ โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 03 มีนาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย) (ประกาศ ณ วันที่ 03 มีนาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ ๓ ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource efficiency) ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ ๒ ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Enhancement)ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ค่าไนโตรเจนโดยวิธีเจดาห์ล (Kjeidahl) ในตัวอย่างน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จ.ชลบุรี จำนวน 1 ชุด เลขที่ 22/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาการเช่ารถยนต์ จำนวน ๑๘ คัน (ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner and CSR-DIW) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรมเชิงนิเวศ) โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการการตรวจประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๕ จังหวัด ๑๘ พื้นที่ (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม (ระบบทำความเย็น) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความปลอดภัย (Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความปลอดภัย (Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และระบบไฟฟ้าในโรงงาน (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความปลอดภัย (Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เลขที่ 18/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)
         TOR
         ราคากลาง
>> Next Rows 51 - 75 Total Result 606

กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง