ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคารัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม JSP Page

ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


หัวข้อ :


 
Pagination of JSP page
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ ศสร.กรอ. จำนวน 3 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สกอ.กรอ. จำนวน 6 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อเครื่องแกะสลักเลเซอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 06 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC(ภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) (ประกาศ ณ วันที่ 06 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC กิจกรรมที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการกากของเสีย ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC(ภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) (ประกาศ ณ วันที่ 06 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาระบบการอนุญาตกากอุตสาหกรรม ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC(ภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) (ประกาศ ณ วันที่ 06 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สวอ.กรอ. จำนวน 17 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 04 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สจก.กรอ. จำนวน 3 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ฯ เลขที่ 1/2561 (ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรออนไลน์(Online Machinery Registration:OMR)แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) จำนวน 21 เครื่อง (ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงการรับ - ส่งข้อมูล ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA : Cluster) (ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างซ่อมแซมท่อน้ำ ฝ้าเพดาน และประตูห้องน้ำ (ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดองค์ประกอบของสารมลพิษในสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 09 มีนาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (ICP-OES) ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ ๒ (ประกาศ ณ วันที่ 03 มีนาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียด 5 ตำแหน่ง จำนวน 2 ชุด ครั้งที่ ๒ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขที่ 25/2560 (ประกาศ ณ วันที่ 02 มีนาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน ครั้งที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO Meter) ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อตู้ดูดควันและไอสารเคมีกรด-ด่าง พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงรุก งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddin เลขที่ 19/2560 ลงวัที่ 21 ก.พ. 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อตู้เก็บตัวอย่างบีโอดี พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อรถปฏฺิบัติการฉุกเฉิน ตรวจวัดคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑ คัน (ประกาศ ณ วันที่ 06 มกราคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
<< Previous >> Next Rows 251 - 275 Total Result 617

กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง