ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคารัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม JSP Page

ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


หัวข้อ :


 
Pagination of JSP page
จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรออนไลน์(Online Machinery Registration:OMR)แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) จำนวน 21 เครื่อง (ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงการรับ - ส่งข้อมูล ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA : Cluster) (ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างซ่อมแซมท่อน้ำ ฝ้าเพดาน และประตูห้องน้ำ (ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดองค์ประกอบของสารมลพิษในสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 09 มีนาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (ICP-OES) ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ ๒ (ประกาศ ณ วันที่ 03 มีนาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียด 5 ตำแหน่ง จำนวน 2 ชุด ครั้งที่ ๒ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขที่ 25/2560 (ประกาศ ณ วันที่ 02 มีนาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน ครั้งที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO Meter) ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อตู้ดูดควันและไอสารเคมีกรด-ด่าง พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงรุก งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddin เลขที่ 19/2560 ลงวัที่ 21 ก.พ. 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อตู้เก็บตัวอย่างบีโอดี พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อรถปฏฺิบัติการฉุกเฉิน ตรวจวัดคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑ คัน (ประกาศ ณ วันที่ 06 มกราคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (ICP-OES) ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 06 มกราคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อระบบแสดงผลมลพิษโรงงานแบบปัจจุบันชนิดความชัดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑ ระบบ (ประกาศ ณ วันที่ 06 มกราคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคากรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที 16/2560 เรื่อง ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียด 5 ตำแหน่ง (ศูนย์ชล) ๑ ชุด (ศูนย์ใต้) ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์ e-bidding (ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน (ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2559)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2 ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2559)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน (ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อเครื่องเพิ่มความเข้มข้นของสารอินทรียื พร้อมอุปกรณ์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2559)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อเครื่องเตรียมสารมาตรฐานและเตรียมตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหย พร้อมอุปกรณ์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2559)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จ้างปรับปรุงระบบรับส่งข้อมูลและการแสดงผลจากการตรวจวัดมลพิษอากาศจากปล่องระบายอย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ(CEMs)แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบ (ประกาศ ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2559)
         TOR
         ราคากลาง
<< Previous >> Next Rows 251 - 275 Total Result 607

กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง