ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคารัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม JSP Page

ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


หัวข้อ :


 
Pagination of JSP page
โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 3 (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับอุตสาหกรรมระดับรายสาขา (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลน้ำภาคอุตสาหกรรม (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการจัดทำมาตรการควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากโรงงานที่มีการใช้สารอินทรีย์ระเหยในปริมาณมาก (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 1 (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สปภ.กรอ. จำนวน 1 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สนส.กรอ. จำนวน 1 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สบย.กรอ. จำนวน 3 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการความร่วมมือเพื่อดำเนินการตามอนุสัญญา และพิธีสารข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย สารเคมี วัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม (ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีการบำบัดสีในน้ำทิ้งอุตสาหกรรม (ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ ศสร.กรอ. จำนวน 3 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สกอ.กรอ. จำนวน 6 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อเครื่องแกะสลักเลเซอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 06 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC(ภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) (ประกาศ ณ วันที่ 06 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC กิจกรรมที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการกากของเสีย ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC(ภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) (ประกาศ ณ วันที่ 06 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาระบบการอนุญาตกากอุตสาหกรรม ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC(ภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) (ประกาศ ณ วันที่ 06 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สวอ.กรอ. จำนวน 17 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 04 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สจก.กรอ. จำนวน 3 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ฯ เลขที่ 1/2561 (ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรออนไลน์(Online Machinery Registration:OMR)แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
>> Next Rows 226 - 250 Total Result 606

กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง