ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคารัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม JSP Page

ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


หัวข้อ :


 
Pagination of JSP page
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สกม. จำนวน 1 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ ศบจ. จำนวน 7 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สรข.1 จำนวน 1 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สรข.2 จำนวน 1 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สรข.3 จำนวน 2 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สรข.4 จำนวน 1 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สรข.5 จำนวน 1 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สสส. จำนวน 4 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สวส.จำนวน 18 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในลุ่มน้ำท่าจีน แม่กลอง และพื้นที่ใกล้เคียง (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 3 (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับอุตสาหกรรมระดับรายสาขา (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลน้ำภาคอุตสาหกรรม (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการจัดทำมาตรการควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากโรงงานที่มีการใช้สารอินทรีย์ระเหยในปริมาณมาก (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 1 (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สปภ.กรอ. จำนวน 1 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สนส.กรอ. จำนวน 1 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ สบย.กรอ. จำนวน 3 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการความร่วมมือเพื่อดำเนินการตามอนุสัญญา และพิธีสารข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย สารเคมี วัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม (ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีการบำบัดสีในน้ำทิ้งอุตสาหกรรม (ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของ ศสร.กรอ. จำนวน 3 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2560)
         TOR
         ราคากลาง
>> Next Rows 226 - 250 Total Result 616

กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง