ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคารัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม JSP Page

ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


หัวข้อ :


 
Pagination of JSP page
จ้างที่ปรึกษาโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ) โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการรายงานและติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษและสิ่งเเวดล้อม) โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับการบริหารจัดการวัตถุอันตรายให้เป็นสากล (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการถอดบทเรียนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ วิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) วิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม) (ประกาศ ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการน้ำเสียแก่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่คลองเปรมประชากร (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำใช้ภาคอุตสาหกรรม ) (ประกาศ ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม) (ประกาศ ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3-5 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม) (ประกาศ ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดระดับรายสาขา การลดปริมาณน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม และส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม) (ประกาศ ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน (Self-Deciaration) ฯ จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเอกชนดำเนินการแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ฯ วิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระบบ GIS วิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการระบบข้อมูลเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม ฯ วิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมความปลอดภัยการใช้ก๊าซอุตสาหกรรมฯ วิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการเพิ่มความสามารถด้านการควบคุมความปลอดภัยในระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นฯ วิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัย Smart Safety Factory สำหรับประเมินโรงงานฯ วิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เป้าหมาย 15 จังหวัด วิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco (ประกาศ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ซื้อเครื่องวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศแบบอ่านค่าทันที แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง (ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเก็บตัวอย่างกลิ่นในอากาศ จ.สงขลา 1 ชุด จ.ขอนแก่น 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้แช่ตัวอย่างน้ำ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
>> Next Rows 1 - 25 Total Result 607

กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง