ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคารัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม JSP Page

ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


หัวข้อ :


 
Pagination of JSP page
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐาน Zero Waste to Landfill สำหรับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมตามแนวทางสากล (ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดเทคโนเลยีการผลิตที่สะอาดระดับรายสาขา (ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำใช้ภายในศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เฝ้าระวังมลพิษอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำใช้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างการบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งโดยใช้หลักการ ๓Rs และ KAIZEN (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม) โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม) โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ) โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการรายงานและติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษและสิ่งเเวดล้อม) โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับการบริหารจัดการวัตถุอันตรายให้เป็นสากล (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการถอดบทเรียนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ วิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) วิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม) (ประกาศ ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการน้ำเสียแก่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่คลองเปรมประชากร (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำใช้ภาคอุตสาหกรรม ) (ประกาศ ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม) (ประกาศ ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3-5 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม) (ประกาศ ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดระดับรายสาขา การลดปริมาณน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม และส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม) (ประกาศ ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน (Self-Deciaration) ฯ จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเอกชนดำเนินการแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ฯ วิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระบบ GIS วิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการระบบข้อมูลเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม ฯ วิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
>> Next Rows 1 - 25 Total Result 617

กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง