ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคารัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม JSP Page

ประกาศราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


หัวข้อ :


 
Pagination of JSP page
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับการบริหารจัดการวัตถุอันตรายให้เป็นสากล (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ซื้อเครื่องวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศแบบอ่านค่าทันที แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง (ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการรายงานและติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษและสิ่งเเวดล้อม) โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเก็บตัวอย่างกลิ่นในอากาศ จ.สงขลา 1 ชุด จ.ขอนแก่น 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้แช่ตัวอย่างน้ำ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบการอนุญาตที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ กรอ. ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
โครงการจ้างเหมาบริการโดยนิติบุคคลเพื่อดำเนินงานศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ซื้อเครื่องบดตัวอย่าง (Cutting Mill) พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาประกวดราคาซื้อชุดเก็บตัวอย่างกลิ่นในอากาศ จ.สงขลา , จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่11/2564 (ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อตู้แช่ตัวอย่างน้ำ จ.สงขลา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๔ (ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อเครื่องหมุนเหวี่ยงและตกตะกอนตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์ ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาซประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเสียง จ.สงขลา จำนวน ๑ ชุด, จ.ขอนแก่น จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการบุคคลของ สล.กรอ. จำนวน 20 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 05 ตุลาคม 2563)
         TOR
         ราคากลาง
เหมาบริการบุคคลของ กวภ.กรอ. จำนวน 17 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างการบำรุงรักษาระบบการยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ฯ ปี 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการบุคคลของ กกอ.กรอ. จำนวน 7 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างเหมาบริการบุคคลของ กวอ.กรอ. จำนวน 17 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดก๊าซในปล่องระบาย พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างการบำรุงรักษาระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 (MA_MAC) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
จ้างการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563)
         TOR
         ราคากลาง
>> Next Rows 1 - 25 Total Result 588

กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง