ประกาศข่าวพัสดุ กรมโรงงานอุตสาหกรรมชื่อข่าวพัสดุ :


 
ประกาศข่าวพัสดุ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Particle Counter ( 18 2563)
         ไฟล์ข่าว
PM2.5/PM10/TSP ( 24 2563)
         ไฟล์ข่าว
Kjeldahl (1) ( 30 2563)
         ไฟล์ข่าว
Colorimeter ( 26 2563)
         ไฟล์ข่าว
Computer ( 12 2563)
         ไฟล์ข่าว
Car Rental ( 02 2563)
         ไฟล์ข่าว
Dissolved Oxygen Meter ( 24 2563)
         ไฟล์ข่าว
Centrifuge ( 27 2563)
         ไฟล์ข่าว
Kjeldahl (2) ( 27 2563)
         ไฟล์ข่าว
Air Cleaner ( 27 2563)
         ไฟล์ข่าว
ประกาศประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( 09 2562)
         ไฟล์ข่าว
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 (MA_MAC) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( 27 2562)
         ไฟล์ข่าว
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างการบำรุงรักษาระบบการอนุญาตที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( 27 2562)
         ไฟล์ข่าว
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ( 28 2562)
         ไฟล์ข่าว
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 19/2562 ( 05 2562)
         ไฟล์ข่าว
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 17/2562 ( 11 2562)
         ไฟล์ข่าว
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 12/2562 ( 25 2561)
         ไฟล์ข่าว
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 16/2562 ( 18 2561)
         ไฟล์ข่าว
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 15/2562 ( 18 2561)
         ไฟล์ข่าว
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 8/2562 ( 26 2561)
         ไฟล์ข่าว
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 6/2562 ( 26 2561)
         ไฟล์ข่าว
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 5/2562 ( 07 2561)
         ไฟล์ข่าว
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 6/2562 ( 06 2561)
         ไฟล์ข่าว
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 3/2562 ( 10 2561)
         ไฟล์ข่าว
Rows 1 - 24 Total Result 24

กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง